Informace GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

Správcem osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) je Marcela Kramářová, ičo 75717361, sídlo Rousínov, Čechyně 195, okr. Vyškov. IČO: 75717361
 Předmětem podnikání správce je poskytování fotografických služeb, v rámci nichž dochází i ke zpracování osobních údajů klientů správce (dále také jako „subjektů údajů“).
 Správce není povinen mít ustanoveného pověřence pro ochranu osobních ve smyslu GDPR nařízení.

Kategorie osobních údajů a účel zpracování
 Osobní údaje klientů jsou zpracovávány v následujícím rozsahu:
identifikační údaje: jméno, příjmení
kontaktní údaje: dodací adresa, telefon, e-mail
další údaje: číslo bankovního účtu, fotografie
 Osobní údaje klientů jsou zpracovávány za účelem vedení smluvního vztahu a plnění závazků z něj vyplývajících.
Osobní údaje jsou dále zpracovávány za účelem plnění zákonných povinností zejména daňových povinností či povinností vůči kontrolním úřadům.
 Osobní údaje jsou rovněž zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce, zejména v souvislosti s vyřizováním dotazů, stížností, požadavků či reklamací subjektů údajů.
Zpracování osobních údajů klientů (fotografií) za účelem jejich zveřejnění na webových stránkách správce na adrese www.fotoatelier-brno.cz, sociálních sítích správce na adrese https://www.facebook.com/FotoatelierBrno nebo portfoliu správce s úmyslem propagovat činnost správce je možné pouze na základě výslovného souhlasu klienta.
 Zdroje osobních údajů
 Správce zpracovává osobní údaje, které získal přímo od svých klientů na základě uzavřených smluv, popř. v rámci udělení výslovného souhlasu.
 Příjemci osobních údajů
Správce může osobní údaje klientů v odůvodněných případech a pouze v nezbytném rozsahu předávat následujícím kategoriím příjemců (popř. zpracovatelů):
 – dodavatelské společnosti
– poskytovatelé platebních brán
– poskytovatelé IT služeb
– poskytovatelé tiskových služeb
 Osobní údaje klientů nebudou předávány třetím osobám se sídlem mimo Evropskou unii.
 Práva subjektů údajů
 Fyzická osoba, která je subjektem údajů, má právo na:
 – přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
– opravu nesprávných osobních údajů dle čl. 16 GDPR,
– výmaz svých osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
– vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
– omezené zpracování dle čl. 18 GDPR,
– přenositelnost údajů v rozsahu stanoveném platnými právními předpisy dle čl. 20 GDPR,
– podat stížnost u správce či Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že byla její práva na ochranu osobních údajů porušena.
 V případě jakýchkoli dotazů mohou klienti kontaktovat správce emailem na adrese  kh@khdigifoto.net či telefonicky na tel. čísle +420732578714
 Doba zpracování
 Osobní údaje klientů budou správcem zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu uplatňování jakéhokoli nároku ze smlouvy vyplývajícího. Po uplynutí této doby správce osobní údaje klientů zlikviduje, ledaže bude oprávněn nebo povinen tyto údaje zpracovávat na základě jiného právního titulu.
 Osobní údaje mohou být správcem zpracovávány také po dobu vedení případných soudních sporů.
 Osobní údaje, které správce zpracovává na základě souhlasu klientů, jsou u správce uloženy nejdéle po dobu, na kterou mu byl souhlas s takovým zpracováním udělen, tj. po dobu pěti let od udělení souhlasu, nebo do odvolání souhlasu, bude-li souhlas odvolán ještě před uplynutím této doby.
 Neupravené fotografie (raw formáty) se archivují po dobu 2 měsíce od dodání zakázky subjektu údajů, poté budou data správcem odstraněna. Upravené fotografie dodané subjektu údajů v elektronické verzi archivuje správce po dobu 5měsíců od jejich dodání.
 Pomine-li účel zpracování, budou veškerá data subjektů údajů sloužící k danému účelu vymazána.
 Zabezpečení osobních údajů
 Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.